top of page

【豐澤 Fortress - 品牌勁賞週 ASUS 電腦、電競手機、顯示器及配件低至37折】

豐澤網店「品牌勁賞週」隆重登場,每星期精選一個品牌進行限時勁減優惠!驚喜優惠每星期都唔同,各大品牌唔同類別嘅產品都一應俱全!今星期ASUS 電腦、電競手機、顯示器及配件低至37折。
著數期限: 由即日起至2020年9月15日

著數連結: https://bit.ly/2FeTpQZ


#Moneyhang #Money慳 #Jetso #著數 #豐澤#Fortress #品牌 #勁賞週 #ASUS#電腦 #電競手機 #顯示器 #配件

bottom of page